Svenska Engelska

Viktig info om bly i elektronikprodukter

Sommaren 2018 kom ett EU-beslut som har passerat ganska obemärkt men som medför stora konsekvenser för alla som levererar produkter med elektronikinnehåll. Nu kan du därför behöva göra en noggrannare analys av vilka kemiska ämnen din produkt består av. Som resultat av beslutet kan du exempelvis behöva informera dina kunder om att din RoHS-godkända produkt innehåller bly. Varför?

Bakgrunden är följande: Som en del i REACH-direktivet listas så kallade SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Denna lista, som på svenska kallas ”Kandidatlistan” byggs successivt på med nya ämnen efter beslut av EU. Nya ämnen tillförs listan varje halvår och per idag innehåller den nästan 200 ämnen.

När ett ämne hamnar på Kandidatlistan har man som leverantör en informationsplikt gentemot sina kunder ifall varan innehåller mera än 0,1 viktprocent av ämnet. Syftet är att kunden ska kunna använda varan på ett säkert sätt.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och ska lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter har rätt att på begäran få samma information kostnadsfritt inom 45 dagar.

Efter ett tidigare beslut av EU så definieras en vara som ’ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll’.

För oss i elektronikbranschen innebär det att varje komponent är en vara. Den kompletta produkten är att betrakta som en sammansatt vara. Informationsplikten kvarstår även om det kemiska ämnets viktprocent totalt sätt har minskat.

Sedan sommaren 2018 finns bly (Pb) upptagen på Kandidatlistan. I RoHS-direktivet finns ett antal undantag kopplade till användning av bly. Så även om en produkt har innehållit mycket små mängder bly har man kunnat deklarera att produkten klarar kraven i RoHS och följaktligen ett av kraven för CE-märkningen. Det kommer man fortfarande att kunna deklarera men om några komponenter har ett blyinnehåll över 0,1 viktprocent måste man tala om det för sin kund. Vanligtvis i det medföljande produktdatabladet eller varuinformationen.

Så hur vet du om din produkt innehåller bly eller andra ämnen på Kandidatlistan över gränsvärdet? Normalt behöver man göra en BOM-analys och stämma av denna mot förbjudna ämnen enligt RoHS eller informationspliktiga SVHC-ämnen. Vi på EK Power Solutions har gjort många sådana BOM-analyser och erfarenheten visar att exempelvis många halvledarkomponenter utnyttjar blyundantagen i RoHS.

Har du frågor om detta är du varmt välkommen att höra av dig till Vidar Wernöe.

Den senaste Kandidatförteckningen finns här

Kontaktpersoner

Vidar Wernöe

Verkställande direktör
+46 (0)8 446 56 15
Maila mig »

Per Jennel

Försäljningschef
+46 (0)8 446 56 10
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap